बंद करे

सी०यू०जी० संपर्क विस्तार

आयुक्त कार्यालय देवीपाटन मण्डल

 

क्रमांक संख्या अधिकारी /अन्य मोबाइल नंबर कार्यालय टेलीफोन
1  आयुक्त 9454417498 232400
2 अपर आयुक्त  प्रशासन 9454416030 231215
3 जे० डी० सी० 9454464801 231119

 

जिलाधिकारी कार्यालय गोण्डा

 

क्रमांक संख्या अधिकारी / अन्य मोबाइल नंबर कार्यालय टेलीफोन
1 जिलाधिकारी गोण्डा 9454417537 230125,230400,230130,230124
2 ए० डी० एम० 9454417608 232714
3 सी० आर० ओ० 9454419060
4 नगर मजिस्ट्रेट 9454416081 230185
5 उपजिलाधिकारी गोण्डा 9454416072 233002
6 तहसीलदार गोण्डा 9454416076 230835
7 तहसीलदार न्यायिक गोण्डा 9919058948
8 नायब तहसीलदार गोण्डा 9454416071
9 उपजिलाधिकारी  मनकापुर 9454416073 05265-234432
10 तहसीलदार मनकापुर 9454416077 05262-234432
11 तहसीलदार न्यायिक मनकापुर 9044656290,948208700
12 नायब  तहसीलदार मनकापुर 9454416085
13 उपजिलाधिकारी तरबगंज 9454416074
14 तहसीलदार तरबगंज 9454416078 05262-255098
15 नायब  तहसीलदार तरबगंज 9454416086
16 उपजिलाधिकारी  करनैलगंज 9454416075 05261-244381
17 तहसीलदार करनैलगंज 9454416079  05261-244381
18  नायब  तहसीलदार करनैलगंज  9454416087  05261-244381
19  नायब  तहसीलदार कटरा / हलधरमऊ  9454416085
20  उपजिलाधिकारी प्रथम 9454419059
21  उपजिलाधिकारी द्वितीय  8445264655
22  उपजिलाधिकारी तृतीय  9454419057